Tłumaczenie z języka angielskiego

Umowa Freelancerska i Freelancer /Operator Umowa o zachowaniu poufności

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021 r

1. Freelancer/Operator

 • Freelancer/Operator pracuje anonimowo w firmie poprzez wirtualny profil i ma za zadanie inspirowanie klientów do ciągłej dyskusji.
 • Freelancer /Operator musi przestrzegać zasad i instrukcji pisania wiadomości.

2. Ogólna realizacja umów

 • Freelancer/Operator zapewnia dostęp do komputera wyposażonego w łącze internetowe. Praca odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy wiadomości usługodawcy. Freelancer/Operator ponosi odpowiedzialność za koszty korzystania z Internet.
 • Niezależny Freelancer /Operator jest świadomy, że prowadzi niezależną działalność gospodarczą lub jest przedsiębiorcą. Freelancer/Operator zobowiązuje się do przyjmowania niezależnych zleceń od firmy, które może przyjąć lub odrzucić w dowolnym momencie. :Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zlecenia przez zleceniobiorcę lub świadczonych przez niego usług. Jest to szczególnie ważne, ale nie tylko, w zakresie redagowania wiadomości i treści. Niezależny Freelancer /Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wiadomości, które tworzy. :Firma nie ma wpływu na treści pisanych wiadomości i dlatego nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Freelancer/Operator działa niezależnie.
 • Freelancer/Operator organizuje godziny pracy według własnego uznania, o ile nie ma żadnych ograniczeń ani warunków nałożonych przez firmę. Jeśli Freelancer /Operator, otrzyma zakres godzin w których winien on wykonywać zlecenie są one wiążące. Freelancer/Operator informuje firmę tak szybko, jak to możliwe, o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu zlecenia, które trwają pięć dni lub dłużej.
 • Firma nie jest zobowiązana do wypłacania Freelancerom /Operatorom rekompensaty za usługi niewykonane.
 • Wszystkie podwykonawstwa i/lub zewnętrzny udział w zleceniach Freelancerów /Operatorów wymagają uprzedniej zgody firmy.
< h3>3. Płatność/Fakturowanie/Podatki
 • Freelancer/Operator jest opłacany zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności firmy.
 • Płatności są dokonywane co tydzień Freelancerom /Operatorom w każdy poniedziałek, jeśli minimalna kwota zarobku osiągnie wysokości 50 € , a dane do zrealizowania płatności zostały poprawnie przesłane na stronie internetowej.
 • Jeśli dane płatności są nieprawidłowe lub płatności nie są zaakceptowane, lub zarobiona kwota jest mniejsza niż 50 €, zarobiona kwota przenosi się na następny okres.
 • Freelancer/Operator jest sam zobowiązany do zapłaty podatków i innych opłat, jeśli takie istnieją, od wszelkich dochodów i/lub przychodów, które mogą być z tego tytułu.
 • Freelancer/Operator jest zobowiązany do zapewnienia sobie własnego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego.
 • Mniejsze kwoty poniżej 50 € nie zostaną wypłacone, nawet po rozwiązaniu umowy.
 • W przypadku, gdy wprowadzenia nas w błąd a w szczególności użycie fałszywego lub przerobionego dowodu osobistego, użycia fałszywego lub nieprawdziwego nazwiska lub w przypadku jakiegokolwiek innego nieuczciwego lub nieetycznego zachowania; lub kiedy Ty (lub ktokolwiek powiązany z Tobą) angażujesz się w jakiekolwiek zachowanie, które może negatywnie wpłynąć na reputację firmy lub wartość firmy związaną z marką; lub w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed uregulowaniem wypłaty płatności, wszystkie Twoje prawa do wypłaty wszelkich naliczonych zarobków zostaną natychmiast i nieodwołalnie utracone.

4. Prywatność/Wyłączność

 • W trakcie i po zakończeniu prac kontraktowych Freelancer/Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej we wszystkich poufnych sprawach i procesach, których doświadcza podczas niniejszego zlecenia. Kwestie te dotyczą w szczególności przyszłych projektów rozwojowych, dokumentacji klientów, innych mediów tajemnic handlowych, przepływu działań technicznych oraz wszelkich informacji związanych z usługami operatora i strategiami biznesowymi.
 • Zachowanie tajemnicy zawodowej, o którym mowa w akapicie pierwszym, dotyczy w szczególności wewnętrznej strony internetowej firmy oraz informacji na tej stronie. Tajemnica zawodowa obejmuje również dokumenty szkoleniowe i inne dokumenty, a także wszystkie zadania lub prośby o wsparcie dla zleceń na mocy art. 1 niniejszej Umowy, które są składane Freelancerom/Operatorom. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również wszelkich otrzymanych i wysłanych wiadomości e-mail zawierających informacje związane z działalnością firmy.
 • Liczba roszczeń nie jest ograniczona.
 • Freelancerzy/Operatorzy nie mogą zapisywać, wykorzystywać ani udostępniać żadnych prywatnych danych, do których mogą uzyskać dostęp podczas pracy dla: firma
 • W zakresie zadań, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy, Freelancer/Operator działa wyłącznie w imieniu firmy. Umowa o zachowaniu poufności obowiązuje przez sześć miesięcy po zakończeniu prac oraz w przypadku materiałów i informacji będących własnością firmy na stałe.

5. Postanowienia różne

 • Jeśli którakolwiek z treści niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub stanie się nieważna w przyszłości lub jeśli Umowa zawiera wadę, nie wpłynie to na pozostałe części Umowy. W celu zastąpienia istniejącej klauzuli lub zlikwidowania luk prawnych należy wprowadzić odpowiedni przepis, który najlepiej odpowiada rozporządzeniu uzgodnionemu przez strony.
Tłumaczenie języka interfejsu

Umowa Freelancerska i Freelancer /Operator Umowa o zachowaniu poufności

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021 r

1. Freelancer/Operator

 • Freelancer/Operator pracuje anonimowo w firmie poprzez wirtualny profil i ma za zadanie inspirowanie klientów do ciągłej dyskusji.
 • Freelancer /Operator musi przestrzegać zasad i instrukcji pisania wiadomości.

2. Ogólna realizacja umów

 • Freelancer/Operator zapewnia dostęp do komputera wyposażonego w łącze internetowe. Praca odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy wiadomości usługodawcy. Freelancer/Operator ponosi odpowiedzialność za koszty korzystania z Internet.
 • Niezależny Freelancer /Operator jest świadomy, że prowadzi niezależną działalność gospodarczą lub jest przedsiębiorcą. Freelancer/Operator zobowiązuje się do przyjmowania niezależnych zleceń od firmy, które może przyjąć lub odrzucić w dowolnym momencie. :Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zlecenia przez zleceniobiorcę lub świadczonych przez niego usług. Jest to szczególnie ważne, ale nie tylko, w zakresie redagowania wiadomości i treści. Niezależny Freelancer /Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wiadomości, które tworzy. :Firma nie ma wpływu na treści pisanych wiadomości i dlatego nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Freelancer/Operator działa niezależnie.
 • Freelancer/Operator organizuje godziny pracy według własnego uznania, o ile nie ma żadnych ograniczeń ani warunków nałożonych przez firmę. Jeśli Freelancer /Operator, otrzyma zakres godzin w których winien on wykonywać zlecenie są one wiążące. Freelancer/Operator informuje firmę tak szybko, jak to możliwe, o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu zlecenia, które trwają pięć dni lub dłużej.
 • Firma nie jest zobowiązana do wypłacania Freelancerom /Operatorom rekompensaty za usługi niewykonane.
 • Wszystkie podwykonawstwa i/lub zewnętrzny udział w zleceniach Freelancerów /Operatorów wymagają uprzedniej zgody firmy.
< h3>3. Płatność/Fakturowanie/Podatki
 • Freelancer/Operator jest opłacany zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności firmy.
 • Płatności są dokonywane co tydzień Freelancerom /Operatorom w każdy poniedziałek, jeśli minimalna kwota zarobku osiągnie wysokości 50 € , a dane do zrealizowania płatności zostały poprawnie przesłane na stronie internetowej.
 • Jeśli dane płatności są nieprawidłowe lub płatności nie są zaakceptowane, lub zarobiona kwota jest mniejsza niż 50 €, zarobiona kwota przenosi się na następny okres.
 • Freelancer/Operator jest sam zobowiązany do zapłaty podatków i innych opłat, jeśli takie istnieją, od wszelkich dochodów i/lub przychodów, które mogą być z tego tytułu.
 • Freelancer/Operator jest zobowiązany do zapewnienia sobie własnego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego.
 • Mniejsze kwoty poniżej 50 € nie zostaną wypłacone, nawet po rozwiązaniu umowy.
 • W przypadku, gdy wprowadzenia nas w błąd a w szczególności użycie fałszywego lub przerobionego dowodu osobistego, użycia fałszywego lub nieprawdziwego nazwiska lub w przypadku jakiegokolwiek innego nieuczciwego lub nieetycznego zachowania; lub kiedy Ty (lub ktokolwiek powiązany z Tobą) angażujesz się w jakiekolwiek zachowanie, które może negatywnie wpłynąć na reputację firmy lub wartość firmy związaną z marką; lub w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed uregulowaniem wypłaty płatności, wszystkie Twoje prawa do wypłaty wszelkich naliczonych zarobków zostaną natychmiast i nieodwołalnie utracone.

4. Prywatność/Wyłączność

 • W trakcie i po zakończeniu prac kontraktowych Freelancer/Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej we wszystkich poufnych sprawach i procesach, których doświadcza podczas niniejszego zlecenia. Kwestie te dotyczą w szczególności przyszłych projektów rozwojowych, dokumentacji klientów, innych mediów tajemnic handlowych, przepływu działań technicznych oraz wszelkich informacji związanych z usługami operatora i strategiami biznesowymi.
 • Zachowanie tajemnicy zawodowej, o którym mowa w akapicie pierwszym, dotyczy w szczególności wewnętrznej strony internetowej firmy oraz informacji na tej stronie. Tajemnica zawodowa obejmuje również dokumenty szkoleniowe i inne dokumenty, a także wszystkie zadania lub prośby o wsparcie dla zleceń na mocy art. 1 niniejszej Umowy, które są składane Freelancerom/Operatorom. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również wszelkich otrzymanych i wysłanych wiadomości e-mail zawierających informacje związane z działalnością firmy.
 • Liczba roszczeń nie jest ograniczona.
 • Freelancerzy/Operatorzy nie mogą zapisywać, wykorzystywać ani udostępniać żadnych prywatnych danych, do których mogą uzyskać dostęp podczas pracy dla: firma
 • W zakresie zadań, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy, Freelancer/Operator działa wyłącznie w imieniu firmy. Umowa o zachowaniu poufności obowiązuje przez sześć miesięcy po zakończeniu prac oraz w przypadku materiałów i informacji będących własnością firmy na stałe.

5. Postanowienia różne

 • Jeśli którakolwiek z treści niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub stanie się nieważna w przyszłości lub jeśli Umowa zawiera wadę, nie wpłynie to na pozostałe części Umowy. W celu zastąpienia istniejącej klauzuli lub zlikwidowania luk prawnych należy wprowadzić odpowiedni przepis, który najlepiej odpowiada rozporządzeniu uzgodnionemu przez strony.