Angielskie tłumaczenie

Warunki i Warunki

Ogólne

Ogólne warunki i postanowienia (TAC) dotyczą odwiedzania i korzystania z Witryny oraz innych usług oferowanych przez :Firmę. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków TAC przed skorzystaniem z Witryny i/lub skorzystaniem z naszych usług. Jeśli istnieją punkty w naszych ogólnych warunkach, z którymi operator nie może się zgodzić, lub jeśli operator ma trudności z zrozumieniem niniejszych ogólnych warunków TAC, operator może natychmiast anulować wizytę na Stronie. Ta lub przyszłe wizyty na Stronie i / lub korzystanie z naszych usług oznacza, że operator akceptuje niniejsze ogólne warunki w całości i bez zastrzeżeń.

1. Definicje

1.1. :Firma: operator, właściciel i operator serwisu.

1.2. Podmiot stowarzyszony: oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych osób zarządzających

1.3. Konto: oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

1.4. Firma: (określane w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Umowie) odnosi się do :firmy

1.5. Treść: odnosi się do treści, takich jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być publikowane, przesyłane, linkowane lub w inny sposób udostępniane przez Ciebie, niezależnie od formy tych treści.

1.6. Usługa: odnosi się do Serwisu.

1.7. Warunki: (zwane również „Warunkami” lub „TAC”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą dotyczącej korzystania z Usługi.

1.8. Usługa mediów społecznościowych stron trzecich: oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez usługę.

1.9. Witryna: odnosi się do ContentMods, dostępnej pod adresem www.contentmods.com

1.10. Ty: oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inne grupy prawne, w imieniu których taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

2. Charakter i zakres warunków

2.1. Są to TAC regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa obowiązki i prawa wszystkich operatorów w zakresie korzystania z Serwisu.

2.2. Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze TAC mają zastosowanie do wszystkich operatorów, odwiedzających i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej.

2.3. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

2.4. Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od Twojej akceptacji i przestrzegania Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze procedury i zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.

3. Konta operatorów

3.1. Kiedy tworzysz konto w : naszej Firmie, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie TAC, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszej Firmie.

3.2. Ponosisz odpowiedzialność za ochronę hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy hasło dotyczy Naszej Usługi, czy usługi mediów społecznościowych innej firmy.

3.3. Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

3.4. Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest prawnie dostępna do użytku, znaku towarowego lub nazwy, która podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.


Treść

4. Twoje prawo do publikowania treści

4.1. Nasza usługa umożliwia publikowanie Treści. Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Serwisie, w tym za ich wiarygodność, legalność i adekwatność.

4.2. Zamieszczając Treść w Usłudze, Użytkownik udziela nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, powielania i rozpowszechniania takich Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Zachowujesz wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że niniejsza licencja obejmuje prawo do udostępniania Twoich Treści innym operatorom Usługi, którzy mogą również wykorzystywać Twoje Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

5. Ograniczenia treści

5.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści operatorów Serwisu. Wyraźnie zgadzasz się i rozumiesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści i za wszelkie działania wykonywane na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy zostały one wykonane przez Ciebie, czy jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z Twojego konta.

5.2. Nie możesz przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, mające na celu obrzydzenie, grożenie, zniesławienie, zniesławienie, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw. Przykłady takich kontrowersyjnych treści obejmują między innymi:

 • Nielegalne lub promujące działania niezgodne z prawem;
 • Treści dyskryminujące, zniesławiające lub złośliwe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego/etnicznego lub innych grup docelowych;
 • Spam, generowany komputerowo lub losowo, stanowiący nieautoryzowane lub niezamówione reklamy, listy łańcuszkowe, wszelkie inne formy nieautoryzowanego nagabywania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;
 • Zawierające lub instalujące jakiekolwiek wirusy, robaki , złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne treści zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania lub ograniczania działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego albo do uszkodzenia lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji osoby trzeciej;< /li>
 • Naruszanie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym Firmę i jej pracowników lub przedstawicieli;
 • Naruszenie prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • Zapisywanie i udostępnianie w celu nadużycia danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem platformy
 • Fałszywe informacje i funkcje.

5.3. Firma zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do ustalenia, według własnego uznania, czy jakakolwiek Treść jest odpowiednia i zgodna z niniejszymi Warunkami, odrzucenia lub usunięcia tej Treści. Firma ponadto zastrzega sobie prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu dowolnej Treści. Firma może również ograniczyć lub odwołać korzystanie z Usługi, jeśli opublikujesz takie kontrowersyjne treści.

5.4. Ponieważ Firma nie może kontrolować wszystkich treści publikowanych przez operatorów i/lub osoby trzecie w Serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z Serwisu na własne ryzyko. Rozumiesz, że korzystając z Usługi, możesz być narażony na treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawidłowe lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiejkolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.

6. Kopie zapasowe treści

6.1. Chociaż wykonywane są regularne kopie zapasowe Treści, Firma nie gwarantuje, że nie nastąpi utrata lub uszkodzenie danych.

6.2. Uszkodzone lub nieprawidłowe punkty kopii zapasowej mogą być spowodowane m.in. Treścią uszkodzoną przed utworzeniem kopii zapasowej lub zmianami w czasie wykonywania kopii zapasowej.

6.3. Firma zapewni wsparcie i spróbuje rozwiązać wszelkie znane lub wykryte problemy, które mogą mieć wpływ na tworzenie kopii zapasowych Treści. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z integralnością Treści lub niepowodzeniem w pomyślnym przywróceniu Treści do stanu zdatnego do użytku.

6.4. Zgadzasz się utrzymywać dokładną i kompletną kopię dowolnej Treści w lokalizacji niezależnej od Usługi.


Treść

7. Naruszenie własności intelektualnej

7.1. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest odpowiadanie na wszelkie roszczenia, że Treści publikowane w Usłudze naruszają prawa autorskie lub inne naruszenie własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

7.2. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Usługi, musisz przesłać swoje zawiadomienie na piśmie do wiadomości naszego agenta ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :e - mail i dołącz do powiadomienia szczegółowy opis domniemanego naruszenia.

7.3. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za fałszywe oświadczenie, że jakakolwiek Treść narusza Twoje prawa autorskie.

8. Własność intelektualna

8.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, a także wszelkie podobne prawa do wszystkich produktów, usług i informacji oferowanych w Witrynie należą wyłącznie do :firmy lub jej licencjodawców.

8.2. Żadna część tej witryny nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy : Prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków i oprogramowania tej witryny należą do firmy lub jej licencjodawców.

8.3. O ile operatorzy wysyłają teksty, obrazy, dźwięki i/lub oprogramowanie do :Firmy lub pozostawiają je na stronie internetowej, operatorzy przenoszą wszelkie prawa własności intelektualnej na rzecz :Firmy i tym samym zabezpieczają :Firmę przed roszczeniami osób trzecich. :Firma jest zatem uprawniona, między innymi, do komercyjnego wykorzystywania tych zasobów. .

8.4. Jeżeli :Firma zostanie poinformowana o (rzekomo) naruszającym prawa materiałach lub (rzekomo) naruszających prawa linkach na Stronie, wówczas :Firma ma prawo, ale nie obowiązek, do natychmiastowego usunięcia tych treści lub linków.

9 . Linki do innych stron internetowych

9.1. Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są przez nią kontrolowane.

9.2. Firma nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

9.3. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

9.4. Proces składania wniosków o przyjęcie

 • Zgadzasz się na te warunki prywatności, składając podanie do :firmy.
 • Jesteś zobowiązany do podania nam swoich prawidłowych danych osobowych.
 • Nie możesz złożyć wniosku w przyszłości, jeśli został o odrzucony.
 • Mamy prawo odrzucić każde zgłoszenie bez powodu.
 • Próbujemy odpowiedzieć ale nie możemy zagwarantować odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Sprawdź również swój spam, ponieważ wiadomość e-mail od :Firmy może tam trafić.
 • Możemy poprosić o dane osobowe (dowód tożsamości w celu potwierdzenia Twojej tożsamości) w celach administracyjnych. Nie będą one udostępniane innym ani stronom trzecim.
 • Zgłoszenia operatorów pracujących dla nas za pośrednictwem partnerów zostaną natychmiast odrzucone.
 • Mamy prawo do zapisywania Aplikacji, w tym danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności

10. Wypowiedzenie

10.1. Możemy zlikwidować lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

10.2. Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

11.1. Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie dowolnego postanowienia niniejszych Warunków i wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe są ograniczone do kwoty faktycznie zarobionej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi i/lub 100 EUR grzywny, jeśli nie masz zaległego salda w ramach Usługi.

11.2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, dotyczące obrażeń ciała, przerw w działalności, utraty prywatności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania i/lub sprzętu strony trzeciej używanego z Usługą, lub w przeciwnym razie w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu.

12. Dostępność

12.1. Gwarancje i ograniczenia odpowiedzialności: Nasze usługi są świadczone „tak jak są” i bez gwarancji lub warunków. Nasza Platforma może nie być wolna od usterek, błędów lub przerw. Wszyscy Użytkownicy wyrażają zgodę na zrzeczenie się wszelkich szkód specjalnych, przypadkowych, pośrednich lub wynikowych jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z naszej Platformy, pomimo przyczyny. Nie ponosimy również odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie świadczenia wynikające z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

12.2. Z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wyłączenia są zabronione przez prawo, w żadnym wypadku firma ani jej spółka dominująca, spółki zależne, podmioty stowarzyszone lub ich odpowiedni dyrektorzy, pracownicy, urzędnicy, agenci, usługodawcy, wykonawcy, licencjodawcy, licencjobiorcy, dostawcy lub następcy prawni nie ponoszą odpowiedzialności za zaniedbanie , rażące niedbalstwo, wprowadzenie w błąd, fundamentalne naruszenie, wszelkiego rodzaju szkody, zgodnie z jakąkolwiek teorią prawną, w tym wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi obrażenia ciała, ból i cierpienie, stres emocjonalny, utrata dochodów, utrata zysków, utrata biznesu lub przewidywanych oszczędności, utrata renomy, utrata użytkowania, utrata danych, spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy, naruszeniem prywatności lub w inny sposób , nawet jeśli strona została rzekomo poinformowana lub miała powody do wiedzy, wynikające z lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania lub polegania na tej witrynie, wszelkich powiązanych witrynach lub tym podobnych jej witryn internetowych stron trzecich ani żadnych treści, materiałów, wpisów ani informacji na ich temat, nawet jeśli strona została rzekomo poinformowana lub miała powody, by wiedzieć.

13. Prawo właściwe

13.1. Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez Użytkownika podlegają prawu kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

14. Rozwiązywanie sporów

14.1. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spór dotyczący Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.


Rozdzielność i zrzeczenie się

15. Podzielność

15.1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

16. Zrzeczenie się

16.1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub nie wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, ani zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się wszelkie kolejne naruszenia.

17. Tłumaczenia ustne

17.1. Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej Usłudze.

17.2. Zgadzasz się, że w przypadku sporu pierwszeństwo ma oryginalny tekst w języku angielskim.

18. Zmiany niniejszych Warunków

18.1. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

18.2. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, zaprzestań korzystania z witryny i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków i Warunki, Możesz się z nami skontaktować:

Poprzez e-mail: pl@contentmods.com

Tłumaczenie języka interfejsu

Terminy Warunki

Ogólne

Ogólne warunki (TAC) mają zastosowanie do odwiedzania i korzystania z Witryny oraz innych usług oferowanych przezContentmods.com. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami TAC przed skorzystaniem z Witryny i / lub skorzystaniem z naszych usług. Jeśli w naszych ogólnych warunkach są punkty, z którymi operator nie może się zgodzić, lub jeśli operator ma trudności ze zrozumieniem ogólnych warunków TAC, operator może natychmiast anulować swoją wizytę na Stronie internetowej. Ta lub przyszłe wizyty na Stronie internetowej i / lub korzystanie z naszych usług oznacza, że operator akceptuje niniejsze ogólne warunki w całości i bez zastrzeżeń.

1. Definicje

1.1. Contentmods.com: operator, właściciel i operator strony internetowej.

1.2. Podmiot stowarzyszony: oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza własność 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborze dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej.

1.3. Konto: oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

1.4. Firma: (zwana w niniejszej Umowie "Spółką", "My", "Nas" lub "Nasz") odnosi się do: Firma

1.5. Treść: odnosi się do treści, takich jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być publikowane, przesyłane, linkowane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkownika, niezależnie od formy tych treści.

1.6. Usługa: odnosi się do Strony Internetowej.

1.7. Warunki: (zwane również "Warunkami" lub "TAC") oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość porozumienia między Tobą a Firmą dotyczącego korzystania z Usługi.

1.8. Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych: oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.

1.9. Strona internetowa: odnosi się do ContentMods, dostępnych od www.contentmods.com

1.10. Użytkownik: oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z takich usług, firmę lub inne grupy prawne, w imieniu których taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z takich usług, stosownie do przypadku.

2. Charakter i zakres warunków

2.1. Są to warunki TAC regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która działa między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa obowiązki i prawa wszystkich operatorów w zakresie korzystania z Usługi.

2.2. Dostęp do Usługi i korzystanie z nią jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze TAC mają zastosowanie do wszystkich operatorów, odwiedzających i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z u nich korzystają.

2.3. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z takich usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

2.4. Dostęp do Usługi i korzystanie z nią jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze procedury i zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni. Prosimy o uważne zapoznanie się z Naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej Usługi.

3. Konta operatorów

3.1. Tworząc konto w :Firmie, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie warunków TAC, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Konta. :Firma.

3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używa do uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania pod jego hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest w naszej Usłudze, czy w zewnętrznym serwisie społecznościowym.

3.3. Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

3.4. Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub która nie jest prawnie dostępna do użytku, znaku towarowego lub nazwy, która podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Kontent

4. Twoje prawo do publikowania treści

4.1. Nasza Usługa umożliwia publikowanie Treści. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści, które publikuje w Usłudze, w tym za ich niezawodność, legalność i stosowność.

4.2. Publikując Treści w Usłudze, udzielasz nam prawa i licencji na używanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie takich Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Zachowujesz wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że niniejsza licencja obejmuje prawo do udostępniania Przez nas Twoich Treści innym operatorom Usługi, którzy mogą również korzystać z Twoich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

5. Ograniczenia dotyczące zawartości

5.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość operatorów Serwisu. Użytkownik wyraźnie zgadza się i rozumie, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść i za wszelkie działania wykonywane na jego koncie, niezależnie od tego, czy są to wykonywane przez Użytkownika, czy przez osobę trzecią korzystającą z jego konta.

5.2. Użytkownik nie może przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, mające na celu obrzydzenie, groźby, zniesławienie, zniesławienie, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe. Przykłady takich budzących zastrzeżenia Treści obejmują między innymi:

 • Niezgodne z prawem lub promujące bezprawną działalność;
 • Dyskryminujące, zniesławiające lub złośliwe treści, w tym odniesienia lub komentarze na temat religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego/etnicznego lub innych grup docelowych;
 • Spam, generowane maszynowo – lub losowo – stanowiące nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, łańcuszki, jakąkolwiek inną formę nieautoryzowanego nakłaniania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;
 • Zatrzymywanie lub instalowanie wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich lub innych treści, które mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub w celu uszkodzenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji osoby trzeciej;
 • Naruszenie praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
 • Zagrożenie nieprawidłowości jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, w tym Spółce i jej pracownikom lub przedstawicielom;
 • Niebezpieczeństwo prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • Zaodbnianie i udostępnianie z zamiarem nadużywania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem platformy
 • False information and features.

5.3. Firma zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do, według własnego uznania, ustalenia, czy jakakolwiek Treść jest odpowiednia i zgodna z niniejszymi Warunkami, odmowy lub usunięcia tej Treści. Ponadto Firma zastrzega sobie prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu stosowania treści. Firma może również ograniczyć lub odwołać korzystanie z Usługi, jeśli opublikujesz taką niepożądaną Treść.

5.4. Ponieważ Firma nie może kontrolować wszystkich treści publikowanych przez operatorów i / lub osoby trzecie w Usłudze, zgadzasz się korzystać z Usługi na własne ryzyko. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Usługi, może być narażony na treści, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, niepoprawne lub budzące zastrzeżenia, i zgadza się, że w żadnym wypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z jakiejkolwiek treści.

6. Kopie zapasowe zawartości

6.1. Chociaż wykonywane są regularne kopie zapasowe Treści, Firma nie gwarantuje, że nie nastąpi utrata lub uszkodzenie danych.

6.2. Uszkodzone lub nieprawidłowe punkty kopii zapasowej mogą być spowodowane między innymi przez Zawartość, która została uszkodzona przed wykonaniem kopii zapasowej lub która zmienia się w trakcie wykonywania kopii zapasowej.

6.3. Firma zapewni wsparcie i podejmie próby rozwiązania wszelkich znanych lub wykrytych problemów, które mogą mieć wpływ na tworzenie kopii zapasowych Treści. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z integralnością Treści lub niepowodzeniem w pomyślnym przywróceniu Treści do stanu nadającego się do użytku.

6.4. Użytkownik zgadza się przechowywać dokładną i kompletną kopię wszelkich Treści w lokalizacji niezależnej od Service.


Content

7. Naruszenie własności intelektualnej

7.1. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą polityką jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że Treści publikowane w Usłudze naruszają prawa autorskie lub inne naruszenia własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

7.2. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Usługi, musisz przesłać swoje powiadomienie na piśmie do wiadomości naszego agenta ds. Praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pl@contentmods.com i dołączyć do swojego zawiadomienia szczegółowy opis domniemanego naruszenia.

7.3. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) za fałszywe przedstawienie, że jakakolwiek Treść narusza prawa autorskie Użytkownika.

8. Własność intelektualna

8.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, a także wszelkie podobne prawa do wszystkich produktów, usług i informacji oferowanych na Stronie, przysługują wyłącznie firmie lub jej licencjodawcom.

8.2. Nic z tej strony nie może być powielane bez pisemnej zgody Contentmods.com. Prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków i oprogramowania tej strony internetowej należą do firmy lub jej licencjodawców.

8.3. O ile operatorzy wysyłają teksty, obrazy, dźwięki i / lub oprogramowanie do :Firmy lub pozostawiają je na stronie internetowej, operatorzy przenoszą wszystkie prawa własności intelektualnej wobec :Firmy i w związku z tym zabezpieczając :Firmę przed roszczeniami osób trzecich. :Firma jest zatem uprawniona, między innymi, do komercyjnego wykorzystania tych wkładów.

8.4. Jeśli :Firma zostanie poinformowana o (domniemanych) materiałach naruszających prawo lub o (domniemanych) naruszających linkach na Stronie, wówczas :Firma ma prawo, ale nie obowiązek, do natychmiastowego usunięcia tych treści lub linków.

9. Linki do innych stron internetowych

9.1. Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Spółkę.

9.2. Firma nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

9.3. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

9.4. Proces aplikacyjny

 • Z zgadzasz się na niniejsze warunki i prywatność, gdy ubiegasz się o przyjęcie do :Firmy.
 • Jesteś zobowiązany do podania nam swoich poprawnych danych osobowych.
 • Nie wolno Ci składać wniosków w przyszłości, jeśli wcześniej zostały one odrzucone.
 • Mamy prawo odrzucić każdą aplikację bez powodu.
 • Staramy się odpowiedzieć na każdą wiadomość, ale nie możemy zagwarantować odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Sprawdź również swój spam jako e-mail od :Firmy może tam trafić nasza wiadomość.
 • Poprosimy Cię po podanie danych osobowych (dowód osobisty w celu potwierdzenia Tożsamości) w celach administracyjnych. Dane te nie będą udostępniane innym osobom ani stronom trzecim.
 • Aplikacje operatorów pracujących dla nas za pośrednictwem partnerów zostaną natychmiast odrzucone.
 • Mamy prawo do zapisywania Aplikacji, w tym danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności

10. Rozwiązanie umowy

10.1. Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje Konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

10.2. Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Serwisu.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

11.1. Niezależnie od wszelkich szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe będą ograniczone do kwoty faktycznie zarobionej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi i / lub grzywny w wysokości 100 EUR, jeśli nie masz zaległego salda za pośrednictwem Usługi.< / p>

11.2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, za obrażenia ciała, przerwy w działalności, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowanie stron trzecich i/lub sprzęt stron trzecich używany z Usługą lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

12. Dostępność

12.1. Gwarancje i ograniczenia odpowiedzialności: Nasze Usługi są świadczone "tak jak są" i bez gwarancji lub warunków. Nasza Platforma może nie być wolna od usterek, błędów lub przerw. Wszyscy Użytkownicy zgadzają się zrzekać się wszelkich szczególnych, przypadkowych, pośrednich lub wtórnych szkód jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z naszej Platformy, pomimo przyczyny. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w działaniu wynikające z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

12.2. Z wyjątkiem przypadków, w których takie wyłączenia są zabronione przez prawo, w żadnym wypadku firma, ani jej spółka dominująca, spółki zależne, stowarzyszone lub ich odpowiedni dyrektorzy, pracownicy, członkowie zarządu, agenci, usługodawcy, wykonawcy, licencjodawcy, licencjobiorcy, dostawcy lub następcy prawni nie będą ponosić odpowiedzialności za zaniedbanie, rażące niedbalstwo, niedbałość wprowadzenie w błąd, podstawowe naruszenie, szkody jakiegokolwiek rodzaju, zgodnie z jakąkolwiek teorią prawną, w tym bezpośrednią, pośrednią, szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub karne, w tym między innymi obrażenia ciała, ból i cierpienie, stres emocjonalny, utrata przychodów, utrata zysków, utrata działalności lub przewidywanych oszczędności, utrata wartości firmy, utrata możliwości użytkowania, utrata danych oraz spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy, naruszeniem prywatności lub w inny sposób, nawet jeśli strona została rzekomo poinformowana lub miała powód, aby wiedzieć, wynikające z lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania lub polegania na stronie internetowej, jakichkolwiek powiązanych stronach internetowych lub takich innych stronach internetowych osób trzecich, ani żadnej zawartości strony internetowej, materiałów, postów lub informacji na niej, nawet jeśli strona została rzekomo poinformowana lub miała powód, aby wiedzieć.

13. Prawo właściwe

13.1. Prawo Kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, reguluje niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez Użytkownika. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym lokalnym, krajowym lub międzynarodowym przepisom prawa.

14. Rozstrzyganie sporów

14.1. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.


Severability and Waiver

15. Możliwość odprawy postanowień

15.1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w jak największym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

16. Zrzeczenie się praw

16.1. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub niewymuszenie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpłynie na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

17. Tłumaczenie ustne

17.1. Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Użytkownikowi w naszym Serwisie.

17.2. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim ma pierwszeństwo w przypadku sporu.

18. Zmiany niniejszego Regulaminu

18.1. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejdą w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

18.2. Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, w całości lub w części, przestań korzystać ze strony internetowej i Service.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z nami: < / p>

Przez e-mail: pl@contentmods.com