Frilans/operatøravtale och konfidensialitetsavtale

Sist uppdaterad: [AUTO]

1. Frilans / Operatörsuppgifterr

    Frilansare / Operatör arbetar anonymt i företaget genom en virtuell profil och har till uppgift att inspirera kunder till kontinuerlig diskussion. Användaren måste följa reglerna och instruktionerna för att skriva meddelanden.
:to_top

2. Allmänt genomförande av avtal

    Frilansare/operatör ser till att de har tillgång till en dator utrustad med internetuppkoppling. Arbetet utförs endast via tjänsteleverantörens meddelandeplattform. Frilansare/operatör står för kostnaderna för att använda Internet. En oberoende frilansare/operatör är medveten om att de driver ett oberoende företag eller en entreprenör. Frilansare/operatör åtar sig att acceptera självständiga uppdrag från Contentmods.com som de kan acceptera eller avvisa när som helst. Contentmods.com ansvarar inte för utförandet av entreprenörens uppdrag eller leverans av tjänsten. Detta gäller särskilt, men inte uteslutande, meddelanden och innehåll. En oberoende frilansare/operatör är ensam ansvarig för de meddelanden de skriver. Contentmods.com har inget inflytande på de meddelanden som skrivs och ansvarar därför inte för dem.. Frilansare/operatör arbetar självständigt. Frilansare / Operatör organiserar arbetstiden efter egna önskemål, i den mån det inte finns några restriktioner eller villkor som ställs av Contentmods.com. Om en frilansare/operatör får en lista över tjänster är arbetstiden bindande. Frilansare/operatör informerar företaget så snart som möjligt om eventuella hinder för arbete som varar i fem dagar eller mer. Företaget är inte skyldigt att betala frilans-/operatörsersättning för tjänster som inte erbjuds frilansare/operatörer. Alla underleverantörer och/eller extern medverkan i frilans-/operatörsuppdrag är föremål för förhandsgodkännande från företaget.
:to_top

3. Betalning/Fakturering/Avgifter

    Frilansare / Operatör betalas enligt företagets gällande betalningsplan. Utbetalningar görs varje vecka till frilansare/operatörer varje måndag om kravet på ett lägsta utbetalningsbelopp på 50 € uppfylls. Operatören ser också till att giltig betalningsinformation lämnas korrekt till företaget.. Om betalningsinformationen är ogiltig eller betalningar inte accepteras, eller om det intjänade beloppet är mindre än 50 €, kommer det intjänade beloppet att överföras till nästa månad. Frilansaren/operatören ansvarar för att betala skatter och andra avgifter, för eventuella inkomster och vem som kräver det. Frilansare/Operatör är skyldig att teckna egen sjuk- och pensionsförsäkring. Mindre belopp på mindre än € 50 kommer inte att betalas ut, inte ens vid uppsägning. I händelse av att du har gjort någon väsentlig felaktig framställning eller utelämnande, inklusive, men inte begränsat till, användning av falskt ID eller identitetsstöld, användning av falska namn eller annat oärligt eller oetiskt beteende; eller du (eller någon som är associerad med dig) engagerar dig i något beteende som kan negativt påverka ryktet för: företaget eller det rykte som är förknippat med varumärket; eller i händelse av uppsägning av anställningen innan en utbetalning fastställts, kommer alla dina rättigheter till utbetalning av arbetsinkomst att förverkas omedelbart och kommer att vara oåterkalleliga.
:to_top

4. Sekretess / Exklusivt

    Under och efter kontraktsarbetet åtar sig Frilansaren/Operatören tystnadsplikt för alla konfidentiella ärenden och processer de upplever under kontraktsarbetet. Dessa frågor gäller i synnerhet framtida utvecklingsprojekt, kundregister, andra affärshemlighetsmedier, flödet av tekniska aktiviteter och all information som rör operatörstjänster och affärsstrategier. Tystnadsplikten som nämns i första stycket gäller särskilt bolagets interna webbplats och informationen på denna sida. Tystnadsplikten omfattar även utbildningshandlingar och andra handlingar, samt alla uppdrag eller önskemål om stöd för beställningar enligt artikel 1 i detta avtal som skickas till frilansare/operatörer. Tystnadsplikten gäller även mottagna och skickade e-postmeddelanden som innehåller uppgifter som rör företagets verksamhet. Antalet anspråk är inte begränsat. Frilansare/operatörer får inte lagra, använda eller dela privata data som de kan komma åt när de arbetar för Contentmods.com Inom ramen för de uppgifter som nämns i artikel 1 i detta avtal, agerar frilansaren/operatören uteslutande i företagets namn. Sekretessavtalet gäller i sex månader efter avslutat arbete och för material och uppgifter som bolaget varaktigt äger.
:to_top

5. Olika bestämmelser

    Om något av innehållet i detta avtal anses ogiltigt eller blir ogiltigt i framtiden, eller om avtalet innehåller en defekt, kommer det inte att påverka de återstående delarna av detta avtal. För att ersätta den befintliga klausulen eller för att täppa till kryphålen bör en lämplig bestämmelse införas som bäst överensstämmer med den reglering som parterna kommit överens om..
:to_top