Freelance/operatorovereenkomst en vertrouwelijkheidsovereenkomst

Laatst bijgewerkt: 19 november 2021

1. Freelance/Operator Taak

 • Freelancer/Operator werkt anoniem in het bedrijf door middel van een virtueel profiel en heeft als taak klanten te inspireren om continu in discussie te gaan.
 • De gebruiker moet voldoen aan de regels en instructies voor het schrijven van berichten.

2. Algemene uitvoering van overeenkomsten

 • Freelancer/Operator zorgt ervoor dat hij/zij toegang heeft tot een computer die is voorzien van een internetverbinding. Er wordt alleen gewerkt via het berichtenplatform van de serviceprovider. Freelancer/Operator is verantwoordelijk voor de kosten van het gebruik van internet.
 • Een onafhankelijke Freelancer/Operator is zich ervan bewust dat hij een zelfstandig beroep uitoefent. Freelancer/operator verbindt zich ertoe om onafhankelijke opdrachten van Contentmods.com te aanvaarden die ze op elk moment kan accepteren of weigeren. Contentmods.com is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat van de contractant of het verlenen van de dienst. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, op het gebied van berichten en inhoud. Een onafhankelijke Freelancer/Operator is als enige verantwoordelijk voor de berichten die hij/zij schrijft. :bedrijf heeft geen invloed op de berichten die worden geschreven en is hier dus niet verantwoordelijk voor.
 • Freelancer/Operator werkt zelfstandig.
 • Freelancer/Operator organiseert werkuren naar eigen inzicht, voor zover er geen beperkingen of voorwaarden zijn opgelegd door Contentmods.com. Als een Freelancer/Operator een lijst van diensten krijgt, dan zijn de werktijden bindend. Freelancer/Operator stelt het bedrijf zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventuele belemmeringen voor het werk die vijf dagen of langer duren.
 • Het bedrijf is niet verplicht tot het betalen van een Freelance/Operator-vergoeding voor diensten die niet aan Freelancers/Operators worden aangeboden.
 • Alle onderaanneming en/of externe deelname aan opdrachten van Freelancers/Operators is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van het bedrijf.

3. Betaling/facturering/belastingen

 • Freelancer/Operator wordt betaald volgens het huidige betalingsschema van het bedrijf.
 • Betalingen worden wekelijks gedaan aan Freelancers/Operators, elke maandag als het minimum uitbetalingsbedrag van € 50 is verdiend en er geldige betalingsgegevens correct zijn ingediend op de website.
 • Als de betalingsgegevens ongeldig zijn of betalingen niet worden geaccepteerd, of het verdiende bedrag is minder dan € 50, dan wordt het verdiende bedrag overgedragen naar de volgende maand.
 • De Freelancer/Operator is zelf aansprakelijk voor het betalen van belastingen en andere heffingen, indien van toepassing, op inkomsten en/of inkomsten die verschuldigd kunnen zijn.
 • Freelancer/Operator is verplicht een eigen zorg- en pensioenverzekering af te sluiten.
 • Kleinere bedragen van minder dan € 50 worden niet uitgekeerd, ook niet bij beëindiging.
 • Als een Freelancer/Operator een materiële verkeerde voorstelling of weglating heeft gedaan, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een ongeldig of vals ID-bewijs, het gebruik van een ongeldige of valse naam of enig ander oneerlijk of onethisch bedrog of gedrag; of hij/zij (of iemand die aan hem/haar is gelieerd) zich inlaat met gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op de reputatie van het bedrijf of de goodwill die verband houdt met het merk; of in het geval van beëindiging van het dienstverband voordat een betaling is voldaan, worden al zijn/haar rechten op betaling van eventueel opgebouwde inkomsten onmiddellijk en onherroepelijk verbeurd verklaard.

4. Privacy/Exclusief

 • Tijdens en na het contractwerk verplicht de Freelancer/Operator zich tot het beroepsgeheim voor alle vertrouwelijke zaken en processen die hij/zij tijdens zijn/haar contractwerk ervaart. Deze kwesties hebben met name betrekking op toekomstige ontwikkelingsprojecten, klantendossiers, andere media met bedrijfsgeheimen, de stroom van technische activiteiten en alle informatie met betrekking tot diensten van operators en bedrijfsstrategieën.
 • De verplichting tot beroepsgeheim waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 van deze overeenkomst is in het bijzonder van toepassing op de interne website van de vennootschap en op de informatie op deze website. Onder beroepsgeheim vallen ook opleidingsdocumenten en andere documenten, evenals alle opdrachten of verzoeken om ondersteuning voor opdrachten op grond van artikel 1 van deze overeenkomst die worden ingediend bij Freelancers/Operators. De vertrouwelijkheidsverplichting is ook van toepassing op alle ontvangen en verzonden e-mails die informatie bevatten met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf.
 • Het aantal claims is niet beperkt.
 • Freelancers/Operators mogen geen persoonlijke gegevens opslaan, gebruiken of delen waartoe ze toegang krijgen terwijl ze voor Contentmods.com werken
 • Binnen het kader van de taken bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst, handelt de Freelancer/Operator uitsluitend in naam van het bedrijf. De geheimhoudingsverklaring is zes maanden geldig na het einde van de werkzaamheden en voor de materialen en informatie die permanent eigendom zijn van het bedrijf.

5. Diverse bepalingen

 • Als een onderdeel van de inhoud van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht of in de toekomst ongeldig wordt, of als de overeenkomst een gebrek bevat, heeft dit geen invloed op de overige delen van de overeenkomst. Om de bestaande clausule te vervangen of de mazen in de wet te dichten, moet een passende bepaling worden ingevoerd die het best overeenkomt met de door de partijen overeengekomen regeling.