Συμφωνία ελεύθερου επαγγελματία/χειριστή και συμφωνία εμπιστευτικότητας

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2021

1. Εργασία Freelance/Operator

  • Freelancer/Operator εργάζεται ανώνυμα στην εταιρεία μέσω ενός εικονικού προφίλ και έχει ως αποστολή να εμπνέει τους πελάτες να συμμετέχουν σε συνεχή συζήτηση.
  • Ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τις τους κανόνες και τις οδηγίες για τη σύνταξη μηνυμάτων.

2. Γενική εφαρμογή των συμφωνιών

  • Ο ελεύθερος επαγγελματίας/ο χειριστής διασφαλίζει ότι έχει πρόσβαση σε υπολογιστή εξοπλισμένο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η εργασία γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων του παρόχου υπηρεσιών. Ο Freelancer/Operator είναι υπεύθυνος για το κόστος χρήσης του Διαδικτύου.
  • Ένας ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας/χειριστής γνωρίζει ότι ασκεί μια ανεξάρτητη επιχείρηση ή έναν επιχειρηματία. Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας/Χειριστής αναλαμβάνει να δέχεται ανεξάρτητες παραγγελίες από: εταιρεία τις οποίες μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει ανά πάσα στιγμή. :η εταιρεία δεν ευθύνεται για την εκτέλεση της εντολής του αναδόχου ή την παροχή της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στον τομέα των μηνυμάτων και του περιεχομένου. Ένας ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας/χειριστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα μηνύματα που γράφουν. Contentmods.com δεν έχει καμία επίδραση στα μηνύματα που γράφονται και επομένως δεν είναι υπεύθυνη για αυτά.
  • Το Freelancer/Operator λειτουργεί ανεξάρτητα.
  • Ο Freelancer/Operator οργανώνει ώρες εργασίας όπως τους αρμόζει. , εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί ή όροι που επιβάλλονται από την Contentmods.com. Εάν σε έναν ελεύθερο επαγγελματία/χειριστή δοθεί λίστα υπηρεσιών, τότε οι ώρες εργασίας είναι δεσμευτικές. Ο Freelancer/Operator ενημερώνει την εταιρεία το συντομότερο δυνατό για τυχόν εμπόδια στην εργασία που διαρκούν πέντε ή περισσότερες ημέρες.
  • Η εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση ελεύθερου επαγγελματία/χειριστή για υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε ελεύθερους επαγγελματίες/χειριστές.< /li> <li>Όλες οι υπεργολαβίες ή/και η εξωτερική συμμετοχή σε αναθέσεις ανεξάρτητων/χειριστή υπόκεινται στην προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας.</li> </ul> <h3>3. Πληρωμή/Τιμολόγηση/Φόροι</h3> <ul> <li>Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας/Χειριστής πληρώνεται σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα πληρωμών της εταιρείας.</li> <li>Οι πληρωμές γίνονται εβδομαδιαία σε ελεύθερους επαγγελματίες/φορείς κάθε Δευτέρα, εφόσον το ελάχιστο ποσό πληρωμής είναι το ελάχιστο. Τα 50 € έχουν κερδηθεί και τα έγκυρα στοιχεία πληρωμής έχουν υποβληθεί σωστά στον ιστότοπο.</li> <li>Εάν τα στοιχεία πληρωμής δεν είναι έγκυρα ή οι πληρωμές δεν γίνονται δεκτές ή το κερδισμένο ποσό είναι μικρότερο από 50 €, τότε το ποσό που έχετε κερδίσει είναι άκυρα. μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.</li> <li>Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας/Χειριστής είναι ο ίδιος υπόχρεος να πληρώσει φόρους και άλλες χρεώσεις, εάν υπάρχουν, για οποιοδήποτε εισόδημα και/ή έσοδα που μπορεί να οφείλονται σε αυτόν.</li> < li>Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας/Χειριστής υποχρεούται να συνάψει τη δική του ασφάλιση υγείας και συνταξιοδότησης.</li> <li>Μικρότερα ποσά κάτω των 50 € δεν θα καταβληθούν, ακόμη και μετά τον τερματισμό.</li> <li>Στο σε περίπτωση που έχετε κάνει οποιαδήποτε ουσιαστική παραποίηση ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης ψευδούς ή ψεύτικης ταυτότητας, της χρήσης ψευδούς ή πλαστού ονόματος ή οποιασδήποτε άλλης ανέντιμης ή ανήθικης απάτης αγωγός; ή εσείς (ή οποιοσδήποτε συνδεδεμένος μαζί σας) εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη της εταιρείας ή την καλή θέληση που σχετίζεται με το εμπορικό σήμα. ή σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησής σας πριν από τη διευθέτηση της πληρωμής, όλα τα δικαιώματά σας για πληρωμή τυχόν δεδουλευμένων κερδών θα καταπίπτουν αμέσως και αμετάκλητα.</li> </ul> <h3>4. Απόρρητο/Αποκλειστικό</h3> <ul> <li>Κατά τη διάρκεια και μετά τη σύμβαση εργασίας, ο Ελεύθερος Επαγγελματίας/Χειριστής δεσμεύεται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου για όλα τα εμπιστευτικά θέματα και διαδικασίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του. Αυτά τα ζητήματα αφορούν ιδίως μελλοντικά έργα ανάπτυξης, αρχεία πελατών, άλλα μέσα επαγγελματικών μυστικών, τη ροή των τεχνικών δραστηριοτήτων και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με υπηρεσίες χειριστή και επιχειρηματικές στρατηγικές.</li> <li>Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρεται στο Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται ιδίως στον εσωτερικό ιστότοπο της εταιρείας και στις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Το επαγγελματικό απόρρητο περιλαμβάνει επίσης έγγραφα εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα, καθώς και όλες τις αναθέσεις ή αιτήματα για υποστήριξη για παραγγελίες βάσει του άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας που υποβάλλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες/χειριστές. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει επίσης για κάθε λαμβανόμενο και αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας.</li> <li>Το ποσό των αξιώσεων δεν είναι περιορισμένο.</li> <li>Οι ελεύθεροι επαγγελματίες/οι χειριστές δεν επιτρέπεται να αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν ή μοιράζονται τυχόν ιδιωτικά δεδομένα στα οποία ενδέχεται να έχουν πρόσβαση ενώ εργάζονται για Contentmods.com</li> <li>Στο πλαίσιο των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας/διαχειριστής ενεργεί αποκλειστικά στο όνομα του η εταιρία. Η συμφωνία εμπιστευτικότητας ισχύει για έξι μήνες μετά το τέλος των εργασιών και για τα υλικά και τις πληροφορίες που κατέχει μόνιμα η εταιρεία.</li> </ul> <h3>5. Διάφορες διατάξεις</h3> <ul> <li>Εάν κάποιο από το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρο ή καταστεί άκυρο στο μέλλον, ή εάν η Συμφωνία περιέχει ελάττωμα, δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα μέρη της Συμφωνίας. Προκειμένου να αντικατασταθεί η υφιστάμενη ρήτρα ή να κλείσουν τα κενά, θα πρέπει να εισαχθεί κατάλληλη διάταξη που να ανταποκρίνεται καλύτερα στον κανονισμό που συμφωνήθηκε από τα μέρη.</li> </ul>